نمی دانم چرا اینقدر دیر ...

ولی آمدیم 

با انگیزه ای بیش از پیش و شاید هم توکلی بیش از پیش ...

به توکل نام اعظمت 

یا علی