پس خیالم راحت شد ، در آن لحظه هم کاش که بگویم .... حسیـــــــــــــن