مقام رهبری :
صنعت هسته‌ای ما، انفجار ظرفیّتهای درونی و استعدادهای درونی بچّه‌های ما بود.
حالا فلان کشور عقب‌افتاده، میگوید:
" اگر ایران غنی‌سازی داشته باشد من هم میخواهم غنی‌سازی داشته باشم؛"
خیلی خب برو تو هم غنی‌سازی کن؛ بلدی برو بکن.