آﻧ‌ﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘـﻪ‌ﺍﻧﺪ:
  ..... ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ .....
ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳـــــﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـــﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ و ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑــــــﺸﻴﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ...
 


زیارت امام غریب در ماه رجب بسیار توصیه شده است .

الســلام علیکـــ یا امام رضــا علیه‌السلام