با روی سیاه...

با گریه و آه...

از راه اومدم...

با بار گناه ...