نتیجه تصویری برای شب قدر

خدا حافظ ای ماه نو رسیده ، خداحافظ ای سحرهای روشن ....

چقدر سخت دل کندن از تو ای سحرهای زیبایت ، بارخداوندا میدانم که مهمانی خوب نبودم و لایق بودن کنار مقربینت را نداشتم ولی ...

ولی رحیما گر تو نبخشی چه کنم ؟!! ....

یارب الحسین ... مقدر اشک بر حسین را اگر نداده باشی چه ؟!! ...

یا رب الزهرا .... اگر هنوز  رویم سیاه باشد چگونه توان خواندن نامش را داشته باشم ....

یا ربا .... اگر مرحوم نشده باشم ، محروممان نگردان

خداوندا مرا لایق منتظر بودن اماممان بگردان ...

آمین بحق المنتظر القائم