دارد می رسد بوی ماهت ای ماه ....

آقای من ، هر چه بادا باد ولی دل من بی عشق تو مباد ....