نیازی به شرح نیست ...

* تصویر دختر شهید باغبانی (مستند ساز شهید شده در سوریه)